Martin Tidsvildes om Epidemiloven og Grundloven

Besvar
admin
Site Admin
Indlæg: 53
Tilmeldt: 06 jun 2020, 22:13

Martin Tidsvildes om Epidemiloven og Grundloven

Indlæg af admin »

Fra et opslag FB gruppe: Kend din Grundlov, af Martin Tidsvilde

grundloven.dk

ANGÅENDE SENESTE EPIDEMILOVS FORSLAG

For det første må jeg lige gøre opmærksom på, at omkring lovgivning gælder der to vigtige paragraffer, nemlig:

§ 8 Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet. Kan kongen som følge af fraværelse eller af andre grunde ikke umiddelbart ved tronskiftet afgive denne forsikring, føres regeringen, indtil dette sker, af statsrådet, medmindre anderledes ved lov bestemmes. Har kongen allerede som tronfølger afgivet denne forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet regeringen.

.. og den anden paragraf:

§ 23 I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven og altid straks efter folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse.

Som man kan se står der i §23, at selv ved en nødlov, skal grundloven overholdes, og i §8 kan man se, at kongen for at få KONGEMAGTEN lover at overholde grundloven, altså må kongen ikke lave love som er i strid med grundloven.

Man har som man kan se i §23 ikke længere en nødlov, når folketinget har stemt om den, så er det en almindelig lov. Det er derfor vigtigt at Folketinget forstår vigtigheden af at de sætter sig ind i lovene.

I det nye udkast til epidemilov arbejder man med et begreb om, at man FORMODER, at en person er syg. Man har ikke PLIGT til at undersøge det, før man ”behandler” og behandlingen kan omfatte fastspænding og tvangsindlæggelse!

Det vil være ulovligt efter grundlovens

§ 71

Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven.

Stk. 3. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvis den anholdte ikke straks sættes på fri fod, skal dommeren ved en af grunde ledsaget kendelse, der afsiges snarest muligt og senest inden tre dage, afgøre, om han skal fængsles, og hvis han kan løslades mod sikkerhed, bestemmes dennes art og størrelse. Denne bestemmelse kan for Grønlands vedkommende fraviges ved lov, forsåvidt dette efter de stedlige forhold må anses for påkrævet.

Stk. 4. Den kendelse, som dommeren afsiger, kan af vedkommende straks særskilt indbringes for højere ret.
Stk. 5. Ingen kan underkastes varetægtsfængsel for en forseelse, som kun kan medføre straf af bøde eller hæfte.

Man skal, hvis man frihedsberøves, have sagen for en domstol, ydermere kan man slet ikke frihedsberøves, hvis der er tale om en sag som kun kan give bøde eller hæfte! DET ER ALTSÅ DOBBELT ULOVLIGT.

Man arbejder også med retningslinjer om, at det rent administrativt skal kunne afgøres, og at man ikke kan få det for domstolene, og det vil være et brud på:

§ 61 Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes.

§ 62 Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen. Regler herom fastsættes ved lov.

Der skal være adskillelse mellem den administrative myndighed og den dømmende.
Man vil for at hente folk på en formodning også krænke grundlovens

§ 72 Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.

Er der en virkelig smittefarlig person i et hus vil de så ikke være bedre at isolere personen på ejendommen, så man ikke ved at hente personen jo spreder smitte uhensigtsmæssigt, det er altså direkte dumt at gå ind på en sådan ejendom!
Staten vil også have muligheden for at ekspropriere folks ejendom, som der jo er regler for i grundlovens:

§ 73 Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Hvorfor vil man kunne sælge en ejendom, hvor der har boet en der har været syg? Hvis der var tale om en rigtig farlig sygdom, skulle den naturligvis brændes af, men de sygdomme vi her taler om er nogle hvor virus selv dør efter noget tid. Og de fleste bliver jo raske igen, så man kan da ikke stjæle en mands ejendom, når han er blevet rask, med den begrundelse at nu er hans hus farligt.
Man har også i forbindelse med nedlukningen, forhindrede folk i at drive deres virksomheder, uden kompensation og set i lyset af at der dør mindre end ved en almindelig influenza, må man sige at det IKKE kan begrundes i det almendes vel, så derfor har man der brudt:

§ 74 Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.

Og

§ 75 Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

Stk. 2. Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.

Der skal ydes fuld erstatning, på samme måde som ved en ekspropriation!
Man laver så også begrænsninger i forsamlings friheden, men som man kan se af:

§ 79 Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Har loven ikke nogen deltagerbegrænsning, og igen kan man ikke sige, at det er til beskyttelse at almenheden, for de fleste der bliver smittet får jo ikke udbrud af sygdommen, og af dem der gør, er der en meget stor overlevelse!

Og for at opretholde sine ulovligheder, har staten så en massiv censur, så der er også en overtrædelse af grundloven, nemlig:

§ 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Som nævnt i indledningen SKAL den med KONGEMAGTEN overholde grundloven, og gør man ikke det, har man en lovlig ret til at lave oprør! Det betyder jo at Danmark slet ikke har et lovligt styre, og det betyder jo, at alt det, som det offentlige foretager sig, til man har fået en lovlig konge, vil være ulovligt. Det er der ingen af os der er tjent med.

Problemet med at give en sundhedsminister beføjelser til at vurdere om hvad der er en sygdom, er der ingen paragraf som forhindre, men vi har lige set hvor galt det kan gå når sundhed bliver en politisk vurdering, så man burde hellere skrive at alle sygdomme skal være lægefagligt dokumenterede!
Michael Maardt. Windows: Hold Ctrl, mens du klikker et link, og linket åbner i nyt vindue.

Besvar